6 நவ., 2008

சித்தியின் சூத்து

சித்தியின்சூத்து இது என் சித்தியின் உண்மை படம் சித்தி டிரஸ் மாற்றும்போது நான் சித்திக்கு தெரியாமல் எடுத்தது யாரும் காப்பி செய்ய வேண்டாம்